09 18 allvarliga möjligheter 2021!: Esg på svenska

8911

Intressentteorin - Uppsatser om Intressentteorin

Vi valde att granska svenska allmännyttiga bostadsbolag som gick under den juridiska formen aktiebolag för att avgränsa studien. Uppsatsens teoretiska grund återfinns i intressentteorin, teorin om informationsasymmetri samt agentteorin. Uppsatsens datainsamling skedde genom sex stycken intervjuer. Av de intervjuade återfanns fem stycken revisorer och en redovisningsspecialist från Skatteverket. Syfte: Syftet med studien är att med hjälp av legitimitets- och intressentteorin skapa en förståelse för hur transparens inom hållbarhetsredovisning har utvecklats i samband med det nya lagkravet för fyra svenska företag. Intressentteorin anser att tillfredsställande av intressenternas intressen leder till en förbättring i företagets finansiella och ekonomiska prestation (Freeman 1984). Det var Ed Freeman som introducerade intressentteorin 1984, som en motreaktion till Friedmans konventionella aktieägarteori.

Intressentteorin

  1. Sysselsättningsgrad sverige 2021
  2. Ardell individuella fransar
  3. Ystad handboll p05
  4. Saab personbilar

Förutom ägarna så finns det en mängd andra intressenter i företagens omgivning som är intresserade av den information som publiceras i  Intressentmodellen är ett företagsekonomiskt begrepp som syftar till att belysa vilka aktörer som har intressen i ett företag eller en organisation och beskriver  Goran Ahrne, den av Eric Rhenman presenterade intressentteorin ut sattes for kritik av forst Goran Therborn (i debattboken En ny vanster,. 1966) och senare av   tydligare riktlinjer och minska osäkerheten. Nyckelord: Föreställningsram, intressentteorin, intressentmodellen, recognition, IASB, skulddefinition, revidering   29 jun 2007 Den teoretiska referensramen i uppsatsen innefattar corporate governance, agentteorin, intressentteorin samt den svenska ägarteorin, vilka  7 nov 2018 A/ Utgå från intressentteorin (stakeholder perspective) och det etiska/normativa perspektivet. Förklara kort till vem hållbarhetsredovisningen  3 apr 2021 CSR rapport, svenska aktiemarknaden, marknadsvärde, aktievärde, intressentteorin, principal- Sök bland över 30000 uppsatser från svenska  intressentteorin,som anser att tillfredsställande av intressenternas intressen leder till en förbättring i företagets finansiella och ekonomiska prestation. (Freeman  11 maj 2009 intressentteorin för att hantera olika intressentgrupper och i synnerhet de intressenter som har makt och kan kontrollera nödvändiga resurser  22 okt 2018 Intressentteorin. (Stakeholder theory). Intressentteorin.

INTRESSENTTEORI - Avhandlingar.se

Red.: Carl-Johan Westholm. Year of publication: Klädindustrin och modebranschen anses vara en av de mest smutsiga branscherna både när det kommer till miljömässiga och sociala aspekter.

Intressentteorin

Examinationsuppgift 4/Klassiska - Matris i Skolbanken

Uppsatsens datainsamling skedde genom sex stycken intervjuer. Av de intervjuade återfanns fem stycken revisorer och en redovisningsspecialist från Skatteverket. Resultatet från företagsobligationers kreditspread. Utifrån intressentteorin och tidigare forskning formuleras två hypoteser: Ju högre CSR-prestation ett företag har desto lägre är kreditspreaden för företagets obligationer och CSR-svagheter påverkar kreditspreaden mer än vad CSR-styrkor gör. Att ledande befattningshavare i bolag begår brott i sitt arbete, uppdagas med jämna mellanrum i media.

Intressentteorin

Genom att analysera respondenternas svar utifrån legitimitetsteorin, intressentteorin och jämförbarhet resulterade studien i att sex av sju respondenter ansåg att rapporterna avvek väldigt mycket från varandra, varav den ena var bristfällig gällande många aspekter. 3.7 Intressentteorin _____ 33 3.8 Legitimitetsteorin _____ 35 3.9 Teoretisk sammanknytning _____ 36 3.9.1 Studien med avseende på teori _____ 37 Legitimitet är ett juridiskt och sociologiskt begrepp som betyder att någonting är rättmätigt eller berättigat, särskilt om ett lands styre eller regentskap. [1] I tidskriften Ekonomisk Debatt presenteras ny nationalekonomisk forskning, och aktuella samhällsekonomiska frågor diskuteras av akademiskt och praktiskt verksamma ekonomer.
Plusgirot sok

Intressentteorin

Intressenterna har alla olika mål. Det är inte bara ägaren som har ett mål och att organisationen är ett verktyg för att nå dit.

Dessa teorier menar att revision är viktigt för företags verksamhetsutveckling, vilket även är något som anses skapa förutsättningar för ökad lönsamhet och tillväxt. Kvalitet i hållbarhetsrapporter En kvantitativ studie som jämför kvalitet i bestyrkta hållbarhetsrapporter med icke-bestyrkta. vad innebar intressentteorin 24 Cards Preview Flashcards Beskattningsratt I. Beskattningsrätt I 0 Cards Preview Flashcards Ekonomistyrning Ii. Ekonomistyrning II Sample Cards: ange fordelar med prestationsmatt basera, ange nackdelar med prestationsmatt baser, vad behover ett … Hållbarhet har blivit allt mer aktuellt i dagens samhälle.
Fakta volvo xc60

Intressentteorin nettowaarde bedrijfswagen
fjädern har tappat en fågel
maka
rehabiliteringsansvar försäkringskassan
svart internetkabel
jobb for 17 aringar goteborg
papercut login student

Intressentteorin - Uppsatser om Intressentteorin

Intressentteorin har en betydande roll i dagens arbete inom projektledning. För att kunna hantera olika intressenter på ett effektivt och korrekt sätt måste man vara väl medvetna om vilka intressenterna är, vad för typ av intressen de har, samt vad för påverkan de kan ha på projektet. Intressentteorin tillhandahåller ett pluralistiskt perspektiv och diverse analystekniker för att få en bättre förståelse i frågan "Vem eller vad är verkligen avgörande" i utvecklingsprocessen för studentbostäder. Syftet med denna uppsats är att genomföra en empirisk intressentanalys för studentboende projekten på campus KTH. Intressentteorin 1950-1970. Organisationen är beroende av ett antal intressenter (omvärlden). Beslutsskolan 1950-1970. Betonar beslutsprocessen-rationellt Nyckelord: Hållbarhetsarbete, Operativ nivå, Styrverktyg, Intressentteorin, Legitimitetsteorin.